Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen van JADI, alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, en alle (rechts-)handelingen tussen JADI en opdrachtgever.

2. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten van JADI met door JADI ingeschakelde personen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door JADI uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door JADI schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 2. Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van JADI, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders bepaald.

2. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door JADI schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel nadat door JADI een begin met de uitvoering is gemaakt.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens en informatie die hij in het kader van een overeenkomst verstrekt aan JADI.

4. JADI is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. JADI is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

5. JADI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

Artikel 3. Contractduur, uitvoeringstermijnen

1.De overeenkomst tussen JADI en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2. De opgegeven uitvoeringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Prijzen

1. Alle door JADI vermelde prijzen zijn netto contant, zonder korting, luiden in euro en zijn exclusief btw, kosten, invoerrechten, toeslagen, heffingen of belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is JADI gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan opdrachtgever.

3. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

4. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

 

Artikel 5. Betaling

1. Betaling van facturen van JADI moeten worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening door middel van overmaking naar of storting op een door JADI aangegeven bank- of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.

2. JADI is gerechtigd te verlangen van opdrachtgever dat voorafgaand aan de levering van producten en/of diensten één of meerdere voorschotbetalingen zijn voldaan.

3. Indien tijdige betaling uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan JADI een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente + 2%. 

4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, intern en extern, die JADI moet maken indien JADI op één of andere wijze betrokken raakt in een juridische procedure tegen de opdrachtgever, zullen door de opdrachtgever worden gedragen: de buitengerechtelijke kosten zullen worden bepaald in overeenstemming met de incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het door JADI daadwerkelijk betaalde bedrag ten aanzien van de procedure, ook als dit de vastgestelde proceskosten overschrijdt.

5. Bij overschrijding van de onder 5.1 bedoelde vervaldatum is JADI gerechtigd om:

(i)   de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen;

(ii)  de betrokken overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen;

(iii) (gedeeltelijke) vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen; dan wel

(iv) voldoende zekerheid te bedingen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever; een en ander steeds onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door JADI in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van JADI totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met JADI gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten en

vertrouwelijkheid

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, tekeningen, modellen, documenten en zaken alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij JADI.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die bij de overeenkomst of deze voorwaarden of anderszins nadrukkelijk aan hem worden toegekend.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens en informatie betreffende JADI of gelieerde partijen, inclusief maar niet beperkt tot de producten, diensten en activiteiten, zulks in de meest ruime zin des  woords, bekend te maken of te gebruiken voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

 

Artikel 8. Klachten

1.Opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, doch niet later dan 6 maanden na levering, aan JADI kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien klachten niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze voorwaarden ten dienste staan.

4. Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, dan wel volgens de verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten, kunnen nimmer grond voor klachten opleveren.

5. Een klacht als bedoeld in 5.2 schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

6. Beantwoord het afgeleverde product en/of de afgeleverde dienst niet aan de overeenkomst, dan is JADI te zijner keuze slechts gehouden tot vervanging of tot verlening van een pro-rata korting op de prijs.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Mocht in verband met de uitvoering van een met JADI gesloten overeenkomst schade ontstaan, is JADI voor die schade niet aansprakelijk indien deze is veroorzaakt door:

(i)   niet of niet afzonderlijk in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;

(ii)  onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan JADI is uitgegaan; dan wel

(iii) het gebruik van producten en/of diensten in strijd met de door JADI gegeven voorschriften en/of adviezen.

2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door JADI of door een door JADI afzonderlijk in rekening gebrachte gebrekkige dienst dan is de totale aansprakelijkheid van JADI beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van JADI beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product of dienst, echter met een maximum van EUR 20.000,- in totaal.

3.  JADI is bovendien slechts aansprakelijk voor schade: (i) die direct het gevolg is van opzet of grove schuld van JADI of zijn werknemers; of (ii) die rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door JADI geleverde producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

4. Opdrachtgever is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.

5. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van JADI ter zake van gebreken in geleverde producten en/of verrichte diensten zal vervallen door verloop van 12 maanden na het tijdstip van levering.

6. Bij het inschakelen van derden neemt JADI steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. JADI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart JADI tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

7. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheden of regresrechten in verband met (consumenten) claims onverlet.

 

Artikel 10. Overmacht

1. JADI is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en/of schuld van JADI waardoor de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan worden nagekomen en dit redelijkerwijze niet van JADI kan worden verlangd. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, oorlog, terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers en onderaannemers van JADI en andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken of beschadiging aan het door hen aan JADI geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, productiemiddelen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

2. In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst voor JADI opgeschort voor de duur van genoemde omstandigheden. Indien deze periode langer dan drie maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst aan te passen ofwel te ontbinden zonder de verplichting om schadevergoeding te betalen.

3. Indien JADI voor het ontstaan van de overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal hij gerechtigd zijn het al geleverde deel te factureren, en opdrachtgever zal de factuur betalen alsof er sprake is van een gescheiden overeenkomst.

 

Artikel 11. Ontbinding

1. JADI heeft het recht de overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter (behoudens de andere rechten die JADI heeft op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

(i)   de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst of deze voorwaarden;

(ii)  de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend;

(iii) het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken;

(iv) de onderneming van de opdrachtgever is verkocht aan een derde, gesloten of geliquideerd;

(v) beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de opdrachtgever.

2. Indien 11.1 van toepassing is, worden alle vorderingen van JADI op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat JADI gehouden zal zijn tot enige vergoeding of garantie, en zal JADI het recht hebben alle producten terug te halen.

 

Artikel 12. Diversen

1. Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden en de overeenkomst tussen JADI en opdrachtgever niet aan en zullen JADI en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of onafdwingbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of onafdwingbare bepaling in acht wordt genomen.

2. JADI is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  Opdrachtgever verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord. De meest recent geregistreerde voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst zal gelden tussen partijen.

 

Artikel 13. Rechtskeuze en forumkeuze

1. Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen JADI en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

2. De daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Roermond is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen JADI en de opdrachtgever kennis te nemen.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.